تاریخ  .../ ... / ...                                    بسمه تعالی 

قولنامه دستی فروش خودرو

مشخصات فروشنده؛

نام نام خانوادگی .................. به شماره شناسنامه.............. صادره از...........فرزند ............ متولد ..../..../.... ساکن ............. خیابان .................................... کوچه................... تلفن .................. .

مشخصات خریدار؛

نام نام خانوادگی .................. به شماره شناسنامه.............. صادره از...........فرزند ............ متولد ..../..../.... ساکن ............. خیابان .................................... کوچه................... تلفن ................... .

مورد معامله؛

یک دستگاه اتومبیل ... .............. مدل.............. دارای شماره پلاک .......................

 شماره موتور ........................شماره شاسی ........................ رنگ .................

قیمت مورد معامله ...................... ریال ، بیعانه ................... ریال ، الباقی ....................... ريال

 شرایط معامله؛

1-فقره چک به مبلغ ....................... و تاریخ ....................

2- مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینیه ی خلافی تا این تاریخ به عهده فروشنده و خلاف و شکایت از جانب اتومبیل تا روز تحویل بعهده فروشنده بوده و از ساعت تحویل بعهده خود خریدارمیباشد.

3- طرفین متعهد نمودند جهت تنظیم سند بنام قطعی بایستی برابر قرارداد در تاریخ همان روز  در دفترخانه و سند را امضاء نمایید و هزینه  تنظیم سند بعهده طرفین میباشد.

4- طرفین قولنامه حق فسخ از معامله فوق را به عنوان من الوجوحاز خرید صلب و ساقط می نماید ازمعامله فوق منصرف شود بایستی برای جبران خسارات طرف پرداخت نماید به مبلغ ....................... ريال هرگاه طرفی بدون عذر و بهانه به وی بپردازد.

5-این معامله با رضایت با رویت کامل اتومبیل صورت گرفته وصحیح و سالم در تاریخ..../..../.... ساعت......... تحویل خریدار گردید.  

ضمنا ؛ هر گونه خلاف غیر قانونی ام از ترک موتور بعهده فروشنده می باشد .

 

نام و امضاء فروشنده؛                           نام و امضاء خریدار؛                             امضاء نماینده بنگاه؛

طراهِ نوید  

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 1:25  توسط نوید  |